Exempelbanken
TRAST - Cykelplan för Linköping 2008-2028

Trafikplan

ID-nummer: 140613E3785
Kommun: Linköping
År: 2008
Kontaktpersoner: Per-Erik Hahn
Dokument Linköpings cykelplan
Länkar Linköping kommun
Ingress

En tredjedel av alla resor i Linköping sker med cykel. Cykeltrafiken utgör därmed en mycket viktig del av transporterna och kan få ännu större betydelse i takt med att Linköping utvecklas. Kommunen och särskilt staden har också i grunden goda förutsättningar för cykling. För att andelen cyklande ska behållas och öka krävs dock ständig utveckling. Linköping är en av Europas bästa cykelstäder, men målsättningen är att vi ska bli bäst.

Beskrivning

Cykelplanen för Linköping är en del i arbetet för ett långsiktigt hållbart trafiksystem och utgör underlag för arbetet med Trafikstrategi och Översiktsplan för Staden. En sammanhållen och tät stad där avstånden medger cykling är en förutsättning i dessa arbeten. Många städer är nu inne i en fas av stadsutveckling där attraktiva miljöer, särskilt i innerstaden, spelar allt större roll. Cykeln kommer spela stor roll i denna utveckling. Den kräver liten yta och passar för färd i ett stadslandskap dimensionerat efter människans mått. Under färd är cykeln smidig, behaglig och tyst. Den låga hastigheten innebär också att man som cyklist kan samspela med och ta hänsyn till medtrafikanterna. Trots att det är en privat transport, är cykling en social aktivitet. När det gäller miljön och klimatet är det för den enskilda individen ofta frustrerande att inte kunna påverka utvecklingen. Men om man använder cykeln som transportmedel kan man som medborgare känna att man bidrar till skapandet av en bättre värld. Ökad cykeltrafik är inte bara en trafikpolitisk fråga utan också i hög grad en hälsofråga. Andelen människor med övervikt eller fetma ökar sedan många år. Detta faktum tillsammans med fysisk inaktivitet är i de flesta fall ett uttryck för en livsstil som kan sammanfattas med att vi rör oss för lite, äter fel eller för mycket. Samhällsekonomiskt kostar detta mer under ett år än vad alla trafikolyckor gör. Alltså bör vi återskapa en naturlig fysisk aktivitet i vår vardagsmiljö. En självklar åtgärd är då att bygga säkra och framkomliga cykelvägar till arbete, skolor, service och rekreation så att fler kan ta cykeln i stället för motorfordon. Infrastrukturen spelar nämligen en avgörande roll för valet av färdmedel. Det gäller i synnerhet för cykel. Ju mer omfattande och snabbare motortrafik och ju fler tunga fordon trafiken består av, desto färre vill använda cykeln om det inte finns ett separat sammanhängande nät av cykelbanor som direkt leder till olika målpunkter. Sett till riket som helhet är det emellertid endast en mycket liten del av statens och kommunernas investeringsmedel för drift och underhåll och utbyggnad av vägnätet som går till cykeltrafiken. Cykelplanen för Linköping ska fungera som inspirationskälla för fortsatt utveckling av cyklingen i kommunen. Planen har ett tjugoårigt tidsperspektiv och utgör ett viktigt underlag för framtida cykelvänliga investeringar och driftåtgärder i infrastrukturen. Den ska även ge stadga åt och underlätta det dagliga arbetet med olika projekt som påverkar cykling.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.