Exempelbanken
VGU Tätort - Gång- och cykelpassage över Strandgatan i Eskilstuna

Före
Efter
Efter
Före
Före

ID-nummer: 140624D3811
Kommun: Eskilstuna
Väg nr./Gatunamn: Strandgatan
År: 2012
Kontaktpersoner: Petter Skarin Johan Örn
Länkar Eskilstuna kommun
Övrig information

Ett av Eskilstunas huvudcykelstråk passerar över Strandgatan som är en lokalgata i bilvägnätet. Åtgärden (hastighetsdämpningen) är en del i strategin att stärka stadens gång- och cykelöverfarter för att främst öka andelen cyklister i Eskilstuna. Det som gör platsen lite speciell är att här finns även en släckt signal, det vill säga en signal som i grundläget ej är i drift men personer som önskar ytterligare stöd att korsa gatan kan aktivera signalen. I normalläget är platsen skyltad som övergångsställe och cykelöverfart.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 km/tim 40 km/tim
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 33,3 km/tim 20,1 km/tim
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 85-percentil 39,0 km/tim 85-percentil 25,0 km/tim
ÅDT fordon ÅVDT: 8000 ÅVDT: 8000
Vägbredd (m) 10 meter 10 meter
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Passagen hade tidigare en 2 meter bred mittrefug med ytor i storgatsten framför passagen. Riktad belysning fanns. 61 % av fordonen (av 141 observerade) väjer mot fotgängare och 43 % av fordonen (av 122 observerade) väjer mot cyklist.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Gång- och cykelytan höjdes upp. Ramper med en resulterande lutning på 7 % cirka 2,5 meter innan själva passagen och ramper med cirka 2 % lutning ut. Ramper in gjordes i asfalt medan ytan innan passage in och mjuka ramper ut gjordes i smågatsten. Mittrefugen på 2 meter behölls.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Väjningsbeteenden efter ombyggnation. 75 % av fotgängare och 81 % av cyklister blir väjda för baserat på två observationsstudier á 1 timme med totalt 48 fotgängare och 36 cyklister. Efterstudien är inte exakt genomförd på samma sätt som förstudien men ger ändå en indikation på ökad väjningsbenägenhet hos motorfordon. Erfarenheterna är att åtgärden i sig har fått god effekt avseende hastighetsnivåer och har gett en ökad väjningsgrad för fotgängare och nästan fördubblad väjningsgrad jämtemot cyklister.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.