Exempelbanken
VGU Tätort - Dagvattenhantering i Tyresö

Inspiration från Portland, USA
Inspiration från Portland, USA
Exempel på växter
Öringevägen, Tyresö
Inspiration från Portland, USA
Inspiration från Portland, USA

ID-nummer: 140626AB3818
Kommun: Tyresö
Väg nr./Gatunamn: bl.a. Öringevägen
År: 2014
Kontaktpersoner: Helena Hartzell
Dokument PM Dagvattenåtgärder
Länkar Tyresö kommun
Övrig information

Tyresö kommun bygger dagvattenlösningar i gatumiljöer för bättre dagvattenhantering och bättre trafikmiljöer. Åtgärden är inspirerad av amerikanska förlagor i form av s.k. "curbes" som använts till exempel i Portland, USA. I Sverige kallas kallas denna typ av åtgärd ibland för biofilter, regnträdgård eller grågröna lösningar.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Rännstensbrunnar till dagvattenledningarna har satts igen och vattnet leds istället via gröna ytor där växterna suger upp så mycket som möjligt av det förorenade vattnet innan överskottet leds vidare mot Östersjön. Växter som används är bland annat strandaster, starr, salttåg och strandlysning. Det dagvatten som inte avdunstar eller tas upp av vegetationen kommer att avledas via dräneringsledning i anläggningens botten alternativt brädda över i kupolbrunn med en låg kupolsil.
Projekten har medfinansierats genom stadsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm, samt statlig medfinansiering till miljöåtgärder förmedlade av Trafikverket Region Stockholm.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Dagvattenlösningen bidrar till:
- Mindre föroreningar då dagvatten innehåller kväve, fosfor, tungmetaller(tex zink, krom, koppar, bly) och partiklar från biltrafiken som förorenar sjöar och hav.
- Bättre trafiksäkerhet eftersom de gröna ytorna är placerade så att de samtidigt minskar vägbredder och asfaltytor vilket ger lägre hastigheter och säkrare och tryggare trafikmiljöer.
- Till att göra trafikmiljön mer estetiskt tilltalande, asfaltsytorna minskas och ger mer plats för grönska.
- Beredskap för översvämningar.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.