Exempelbanken
VGU Tätort - Dagvattenhantering i Tyresö

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140626AB3818
Kommun: Tyresö
Väg nr./Gatunamn: bl.a. Öringevägen
År: 2014
Kontaktpersoner: Helena Hartzell
Dokument PM Dagvattenåtgärder
Länkar Tyresö kommun
Övrig information

Tyresö kommun bygger dagvattenlösningar i gatumiljöer för bättre dagvattenhantering och bättre trafikmiljöer. Åtgärden är inspirerad av amerikanska förlagor i form av s.k. "curbes" som använts till exempel i Portland, USA. I Sverige kallas kallas denna typ av åtgärd ibland för biofilter, regnträdgård eller grågröna lösningar.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Rännstensbrunnar till dagvattenledningarna har satts igen och vattnet leds istället via gröna ytor där växterna suger upp så mycket som möjligt av det förorenade vattnet innan överskottet leds vidare mot Östersjön. Växter som används är bland annat strand

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Dagvattenlösningen bidrar till: - Mindre föroreningar då dagvatten innehåller kväve, fosfor, tungmetaller(tex zink, krom, koppar, bly) och partiklar från biltrafiken som förorenar sjöar och hav. - Bättre trafiksäkerhet eftersom de gröna ytorna är plac

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.