Exempelbanken
VGU Tätort - Justerade hastigheter i Malmö

Efter 2013 fick hela det markerade området hastighetsbegränsningen 40 km/h
Reklamkampanj
Tekniska nämndens ordförande vid den första 40-skylten
Efter 2013 fick hela det markerade området hastighetsbegränsningen 40 km/h
Efter 2013 fick hela det markerade området hastighetsbegränsningen 40 km/h

ID-nummer: 140626M3821
Kommun: Malmö stad
Väg nr./Gatunamn: Innanför Inre Ringvägen
År: 2013
Kontaktpersoner: Hossein Ashouri
Länkar Malmö stad
Sydsvenskan 020513
Övrig information

I februari 2010 sänktes hastigheten i stora delar av centrala Malmö till 40 km/h. I oktober 2012 beslutade tekniska nämnden att 40-området skulle utökas till Inre Ringvägen med start maj 2013.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 40
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 52 47
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

I stora delar av Malmö har hastigheten sänkt från 50 km/h till 40 km/h.
Före åtgärden infördes var trafiksäkerheten sämre. Vid jämförelser avseende trafikolyckor i områden som fick 40 km/h i februari 2010 konstateras att antalet olyckor har minskat med 18 % sedan införandet.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Sedan 2007 har ett område i centrala Malmö haft 40 km/h efter ett försök med nya tätortshastigheter initierat av Trafikverket. Försöket ansågs lyckat på många sätt varför området senare utökades. Från maj 2013 har området utökats ännu en gång så att hastighetsbegränsningen gäller hela Malmö innanför Inre Ringvägen. Det innebär även att den nuvarande hastigheten på 30 km/h i Kirsebergsstaden och Sibbarp ersattes med 40 km/h för att hela staden genomgående ska få samma hastigheter. Den främsta anledningen till att stora delar av staden får 40 km/h är ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hastighetssänkningen anses vara lyckad. Trafikolyckor i områden med ändrade hastigheter bedöms ha minskat med 18 procent. Sänkta hastigheter medför också ett jämnare körmönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid. Bullernivån har också påverkats positivt.

Ytterligare effekter av åtgärden har varit:

-Hastighetsminskning.
-Olycksminskning — följer av hastighetsminskningen. Bilisterna har lättare att upptäcka gående och cyklister.
-Minskade barriäreffekter — lägre hastigheter ger det enklare att komma över gatan.
-Positiv allmän reaktion — bättre miljö i stadskärnan.
-Förbättrad trygghet — upplevda tryggheten hos gående och cyklister ökar när hastigheterna på motorfordon minskar.

I juni 2010 svarade Malmöpanelen på frågan om det är bra med 40 km/h i Malmö. 43 procent var mycket positiva till hastigheten i de centrala delarna.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.