Exempelbanken
TRAST - Trafikplan Upplands Väsby kommun

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803AB3858
Kommun: Upplands Väsby
År: 2013
Kontaktpersoner: Harry Bertilsson
Dokument Trafikplan Upplands Väsby
Länkar Upplands Väsby kommun
Ingress

Upplands Väsbys trafikplan bör ses som en uppföljning av kommunens trafikstrategi. Trafikplanen ger en mer detaljer analys av nuvarande förhållanden än trafikstrategin och kan därmed ge tydligare förslag till åtgärder. Trafikplanen är en del i kommunens åtgärdsplanering och ligger till grund för handlingsplaner, investeringsbeslut och förvaltning av transportnätet.

Beskrivning

Trafikplanen innehåller både förslag till förhållningssätt och åtgärder. Åtgärderna är både utrednings- och planeringsåtgärder, anläggningsåtgärder, förvaltningsåtgärder samt attitydpåverkande åtgärder. Avsikten är att trafikplanen ska ligga till grund för åtgärdsprogram, genomförandeprojekt och/eller prioriterade förvaltningsåtgärder. Trafikplanen redovisar en analys av nuvarande förhållanden i transportsystemet och åtgärder för förbättringar. Analysen görs, dels utifrån olika trafikantgrupper såsom, gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik samt deras krav, dels från aspekterna trafiksäkerhet, hastighet i bilvägnätet och övrig påverkan på människor och miljö. Den påverkan som behandlas är buller, föroreningar i luft och vatten samt påverkan på klimat, förändrad rörlighet p.g.a. trafikbarriärer, påverkan på jämställdhet och stadsmiljö. Först redovisas nulägesanalyser för de olika trafikantgrupperna därefter för aspekterna. Större delen av arbetet har gjorts i kommunens tidigare organisation. Trafikplanen har tagits fram på Stadsbyggnadskontoret tillsammans med en extern konsult.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.