Exempelbanken
MKB - Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i vägplan.


ID-nummer: 151015-3862
Län: Västra Götalands län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB i vägplan. Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen-Gossbydal, busskörfält
Sammanfattning s. 3-6
Kommentarer

Exemplet utgörs av en sammanfattning (s. 3-6) som är på en bra nivå i förhållande till åtgärdens och miljökonsekvensbeskrivningens storlek och omfattning. Läser man sammanfattningen får man en god överblick av projektet och flertalet relevanta delar i en MKB-process. Särskilt föredömligt är det enkla och icke-tekniska språket som underlättar för den som inte är insatt i ämnet att förstå MKB:n och dess sammanhang. Exemplet hade med fördel kunnat kompletteras med kartor och figurer.

Ingress

Utbyggnaden av väg 155 på sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal ingår som en del av det Västsvenska paketet i Göteborg. Mot bakgrund av en snabb ökning av permanentboende inom Torslanda och i Öckerö kommun samt pågående utveckling av verksamheter i området är vägen hårt belastad. Vägen har också en för Göteborgsområdet hög andel bilpendlare. Projektmålet är att etablera ett vägnät som ger fri framkomlighet för de bussar som skall erbjuda en snabb trafik med få stopp mellan knutpunkter och som förbinder olika delar av Göteborgsregionen med korta restider, så kallade KomFort-bussar. Vägförslaget omfattar utbyggnad av ett busskörfält genom breddning av vägbanan samt åtgärder vid busshållplatser, anslutningsvägar och korsningar. På vissa sträckor medför breddningen flytt av befintlig gång- och cykelväg, hållplatser och bullerplank i motsvarande omfattning som vägen breddas.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.