Exempelbanken
MKB - Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i vägplan.


ID-nummer: 151015-3869
Län: Västra Götalands län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB i vägplan. Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält
Kommentarer

Denna MKB utgör ett exempel på ett bra MKB-upplägg i ett projekt av denna omfattning. Rapporten är väldisponerad, vilket åskådliggörs redan i innehållsförteckningen. Det framgår tydligt vad som redovisas i bilaga respektive i separata handlingar. Av betydelse för den väl fungerande strukturen är upplägget av konsekvensbedömningen (kap 3-5) som görs samlat under de mer övergripande rubrikerna ”Natur- och kulturlandskapet” (landskapsbild, naturmiljö och kulturmiljö), ”Hälsa och säkerhet” (buller, vibrationer, luftföroreningar, farligt gods och översvämningsrisk) samt ”Hushållning med naturresurser” (vägdagvatten och masshantering). Detta är en fördel då miljöaspekterna inom dessa områden har många gemensamma beröringspunkter. Upplägget underlättar möjligheten att göra en samlad bedömning av projektets effekter på människors hälsa, miljön och hushållning med mark och vatten. Vidare är det bra att nollalternativet konsekvensbeskrivs i effekt- och konsekvenskapitlet. Exemplet håller en överlag hög pedagogisk nivå som underlättar för läsaren att sätta sig in i och förstå projekt och MKB som helhet likväl som de mer tekniska och ämnesspecifika delarna.

Ingress

Utbyggnaden av väg 155 på sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal ingår som en del av det Västsvenska paketet i Göteborg. Mot bakgrund av en snabb ökning av permanentboende inom Torslanda och i Öckerö kommun samt pågående utveckling av verksamheter i området är vägen hårt belastad. Vägen har också en för Göteborgsområdet hög andel bilpendlare. Projektmålet är att etablera ett vägnät som ger fri framkomlighet för de bussar som skall erbjuda en snabb trafik med få stopp mellan knutpunkter och som förbinder olika delar av Göteborgsregionen med korta restider, så kallade KomFort-bussar. Vägförslaget omfattar utbyggnad av ett busskörfält genom breddning av vägbanan samt åtgärder vid busshållplatser, anslutningsvägar och korsningar. På vissa sträckor medför breddningen flytt av befintlig gång- och cykelväg, hållplatser och bullerplank i motsvarande omfattning som vägen breddas.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.