Exempelbanken
VGU Tätort - Dynamiskt farthinder

Norrgående riktning innan installation.
Södergående riktning innan installation.
Södergående riktning innan installation.
Hastighetsparametrar
Hastighet.
Ekvivalent bullernivå.
Väjningsbeteende.
Norrgående riktning efter installation.
Södergående riktning efter installation.
Översikt.
Södergående riktning efter installation.
Norrgående riktning innan installation.
Norrgående riktning innan installation.

ID-nummer: 160104C3891
Kommun: Uppsala
Väg nr./Gatunamn: Dag Hammarskjölds väg 31
År: 2014
Kontaktpersoner: Christer Åkerlund Sampo Hinnemo
Övrig information

Lång rak alléväg som inbjuder till höga hastigheter. Svårt att åtgärda på grund av busstrafik och utryckningsväg för ambulans. Två filer med mittrefug mellan i riktning söderut, avsmalnat från två till en fil i norrgående riktning. Övergångsställe vid korsning mellan skola och Science park i behov av hastighetssäkring. 30 km/h 7-18 måndag till fredag, 50 km/h övrig tid. Denna typ av gupp bedöms vara bättre än statiska gupp för bussförarnas arbetsmiljö. Denna typ av gupp bedöms inte minska kapaciteten. Förutsättningarna för planskild korsning för gång- och cykeltrafik finns inte. Trafiksignal är normalt inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan mer en framkomlighetsåtgärd.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) Skyltad hastighet 30 km/h 7-18 måndag till fredag, 50 km/h övrig tid. Samma hastighetsbegränsning som innan: Skyltad hastighet 30 km/h 7-18 måndag-fredag, 50 km/h övrig tid.
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) Uppmätt medelhastighet för samtliga fordon 33,0 km/h. Andel fortkörare under 30-tid: 75 % Uppmätt medelhastighet all trafik 27,5 km/h.
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 85-percentil 40 km/h. 85-percentil 32 km/h.
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) Det är irrelevant att dela upp fordonen i lastbilar och personbilar eftersom samtliga fordon kan hålla samma hastighet över Actibump. Därför anges endast en medelhastighet som gäller för all trafik.
Buller ekv. nivå dB (A) Buller ekvivalent nivå dB(A) 71,4 dBA under 30-tid, 66,1 dBA kvällstid. Heldygnsvärde 69,2. Buller evk. nivå dB (A) 67,1 dBA under 30-tid, 64,4 dBA kvällstid. Heldygnsvärde 65,4 dBA.
ÅDT fordon ca 11 000 ca 11 000
Vägbredd (m) Vägbredd: Ca 3,3 m per körfält. 2 körfält södergående. 1 körfält norrgående som avsmalnats från 2 körfält före övergångsstället.
ÅDT tung trafik 7% 7%
Mätår ÅDT 2014 2014
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Övergångsställe mellan skola och Science park på sträcka med höga hastigheter. Många gående och cyklister som korsar gatan samt mycket fordonstrafik. Stor andel tung trafik. Raksträcka som inbjuder till högre hastighet. Olycksrisk.

Markförutsättningar: Allé med kulturmärkta träd krävde handgrävning runt rötter vid installation.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Dynamisk hastighetssäkring med Actibump. Ett farthinder för den som kör för fort och plan väg för alla andra. Hindret fungerar så att en lucka fälls ner ca 6 cm i vägbanan för fortkörare och skapar ett nedåtgående gupp som ger ett obehag för trafikanten. För alla andra stannar luckan kvar i plant läge och de kan passera på plan väg.
En vägmodul installerades i varje fil och en radar per vägmodul monterades på stolpe. Styrsystem installerades i apparatskåp vid sidan av vägen. Tillsammans med skåpet installerades också en gång- och cykelräknare på stolpe samt en cykelpump.
Styrsystemet kommunicerar med ett webbgränssnitt där man kan ställa in hastighetsgränser, se mätdata i realtid och distansövervaka hindren genom kameror som finns i samtliga vägmoduler. Mätdata visar, till exempel, hur fort fordonen som passerar kör och om luckan fälldes ner eller inte.

Kostnad för åtgärd: Ca 1 miljon kronor för hårdvara till tre filer, markarbete och andra projektkostnader. Hårdvaran består av tre vägmoduler, tre radar med stolpar, styrskåp och gång- och cykelräknare på stolpe. Samhällsekonomiskt görs stora vinningar på att minska buller, minska olycksrisken, minska graden av skador vid eventuella olyckor och få en jämnare hastighetsprofil med mindre utsläpp.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Medelhastighet: 27,5 km/h (tidigare 33 km/h)
Andel fortkörare under 30-tid: 21 % (tidigare 75 %)
85-percentil: 32 km/h (tidigare 40 km/h)
Väjningsbeteende: Andel förare som lämnar företräde vid övergångsställe gick från 51 % innan installationen till 72 % efter.
Ingen nämnvärd ökning av markvibrationer.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.