Exempelbanken
TRAST - Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi
Kalmar kommuns cykelstrategi
Kalmar kommuns cykelstrategi

ID-nummer: 130531H3700
Kommun: Kalmar
År: 2008
Kontaktpersoner: Mikael Kalin
Dokument Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan
Länkar Tack för att du cyklar
Ingress

Kalmar har som mål att bli en bra cykelstad och öka cyklandet. Som led i detta, antog Gatu- och
Parkförvaltningen i december 2006 en cykelstrategi bestående av en vision och 12 punkter.
Cykelstrategin definierar vilka områden inom cykeltrafiken som skall prioriteras.
För att strategin ska kunna bli verklighet krävs att den kopplas till en konkret handlingsplan som
fastlägger hur kommunen ska arbeta för att nå de uppsatta målen och därmed förverkliga visionen i
cykelstrategin.
Cykelstrategin samt utgångspunkterna för handlingsplanen har tagits fram i samarbete med andra
förvaltningar och intresseorganisationer i Kalmar kommun.

Beskrivning

Vision: Kalmar cykelstad
I det framtida hållbart transportsystem är cykel det dominerande transportsättet för korta
transporter. Genom att satsa på och förbättra cykelinfrastrukturen och få fler att cykla kan
flera viktiga samhällsmål uppnås, bättre luftkvalitet, mindre användning av fossila bränslen,
mindre buller, bättre folkhälsa genom daglig aktivitet samt en mer attraktiv stad.
Kalmar ska bli en bra cykelstad med en väl utvecklad infrastruktur för cykel i hela
kommunen. Vi åstadkommer det genom att erbjuda alla Kalmarbor och våra besökare en
bekväm och säker cykelstad; med sammanhängande cykelnät, väl underhållna cykelvägar och
hög trafiksäkerhet under dygnets alla timmar. För att lyckas med visionen är en cykelstrategi
ett bra underlag.
Följande punkter bidrar till att förverkliga målet Kalmar cykelstad och en handlingsplan till
varje punkt kommer att tas fram i dialog med organisationer och förvaltningar inom
kommunen som har koppling till cykling.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.