Exempelbanken
TRAST - Policy för gång- och cykeltrafik i Lund 2007

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140611M3779
Kommun: Lund
År: 2007
Kontaktpersoner: Veronica Haagen
Dokument Policy för gång- och cykeltrafik i Lund
Länkar Lunds kommun
Ingress

För att garantera kvalitén vid ny- och ombyggnader av gång- och cykelbanor behövs en policy för att inblandade parter; politiker, tjänstemän, konsulter och entreprenörer, vid beslutsfattande ska ha en gemensam bas att utgå ifrån. Policyn skall säkra att gående och cyklisters intressen tillvaratas vid varje enskild åtgärd, stor som liten. Lunds kommun har beslutat att genomföra åtgärder för att anpassa transportsystemet till en långsiktig hållbarhet. Det helhetsgrepp, LundaMaTs, som tagits om trafiken är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar utveckling. En ökad andel gående och cyklister är nödvändigt för att klara uppsatta miljömål. En överflyttning av motorfordonstrafiken till gång och cykel innebär också att stadens offentliga rum kan utvecklas till att bli en plats för möten och social samvaro. Denna uppdaterade version av ”Policy för gång- och cykeltrafik i Lunds kommun” antogs av tekniska nämnden 2007. Policyn genomgår nu (2014) en uppdatering då man planerar att skilja de två trafikslagen gång och cykel åt, i två olika dokument.

Beskrivning

Det råder ingen tvekan om att det är bra för samhället och individen att människor går och cyklar när man förflyttar sig. I Lunds kommun ska det finnas ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät i tätorterna och i regionen. Gång- och cykelvägnätet ska möta de krav och behov som fotgängare och cyklister har för att klara såväl vardagens transporter som rekreation och motion. Gång- och cykelvägnätet ska vara attraktivt; bekvämt, framkomligt, trafiksäkert, tryggt, trivsamt och vackert. Det ska även vara användbart hela dygnet och hela året och ha god kontinuerlig belysning. Lunds Gång- och cykelvägnät ska i första hand vara uppbyggt av enkelriktade cykelbanor och ett system av friliggande, dubbelriktade parkvägar. Vid utformning av trafikmiljön ska särskild hänsyn tas till barns, funktionshindrades och äldres behov, och trafiksäkerheten för gående och cyklister ska prioriteras. Hela resan från dörr till dörr med kollektivtrafik i kombination med gång eller cykling ska underlättas. Ambitionerna i Lunds gång- och cykelpolicy ligger i linje med målen för ett flertal andra styrande dokument som kommunen arbetar efter, såsom LundaMaTs, ”Värna och vinna staden”, Nollvisionen, Översiktsplanen ÖPL98 samt Lunds handikapplan. Utöver dessa dokument, som är antagna av Lunds kommun, styrs inriktningen på utformningsprinciperna även av intentionerna i Plan- och bygglagen.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.