Exempelbanken
TRAST - Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-2016

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140612M3782
Kommun: Lund
År: 2012
Kontaktpersoner: Veronica Haagen
Dokument Trafiksäkerhetsprogram
Länkar Lunds kommun
Ingress

Detta trafiksäkerhetsprogram har arbetats fram i dialog med tjänstemän från Polismyndigheten, Räddningstjänsten Syd, Trafikverket, enheten för säkerhet, hälsa och miljö på kommunkontoret samt stadsbyggnadskontoret. Trafiksäkerhet är viktigt för folkhälsan. Alla människor har behov av att förflytta sig av en eller annan anledning, och tyvärr är det vanligt att människor skadas eller dödas i trafikmiljön. En sjättedel av de 4893 Lundabor som sökte akutsjukvård, år 2010, på grund av olycka hade skadats i trafikmiljön.

Beskrivning

Upplevelsen av trafikmiljön har betydelse för hur vi rör oss och vilka färdmedel vi väljer, och upplevelsen påverkas till stor del av utformningen av trafikmiljön och av andra trafikanters beteende. Det är viktigt att skapa en god trafikmiljö som är tillgänglig, säker och trygg för alla och att verka för en god trafikkultur som kännetecknas av förståelse och hänsynsfullhet trafikanter emellan. Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i transportsystemet. Lunds kommun har antagit nollvisionen som sin vision för det kommunala trafiksäkerhetsarbetet, som under den senaste 15-årsperioden bedrivits inom ramen för det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet, KTP. I och med att staten har satt upp nya mål för nollvisionen med inriktning på år 2020, och att trafiksäkerhetsläget i kommunen har förändrats är några av anledningarna till varför ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun har arbetats fram. Lunds kommuns trafiksäkerhetsprogram syftar till att uppnå Nollvisionen samt att uppfylla kommunens egna mål och visioner i LundaMaTs. Med ett nytt och uppdaterat trafiksäkerhetsprogram kommer kommunens resurser att kunna samordnas, processer tydliggöras och samarbetsformer med externa aktörer att utvecklas. Människa, fordon och miljö har varit utgångspunkter när förslag på åtgärder arbetats fram för respektive fokusområde. Det är också angeläget att trafiksäkerhetsarbetet genomförs i samverkan mellan olika aktörer och olika organisatoriska nivåer för att målsättningarna ska nås. Det är angeläget att förståelsen för trafiksäkerhet och de mekanismer som påverkar densamma är väl kända hos Lunds kommuns egna politiker och tjänstemän och att detta genomsyrar den kommunala planerings- och förvaltningsprocessen. Trafiksäkerhetsprogrammet innehåller följande delar: • Cyklister • Fotgängare • Bilister och andra motorfordonsförare • Barn och ungdomar • Säkrare trafikmiljö • Spårväg

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.