Exempelbanken
VGU Landsbygd - Väg 55/56 Östra Förbifarten Katrineholm


ID-nummer: 140624D3807
Kommun: Katrineholm
År: 2012
Kontaktpersoner: Knut Hawby
Dokument Rapport Väg 55/56 Östra Förbifarten Katrineholm
Övrig information

Mellan 2010 och 2012 byggdes en förbifartsled öster om Katrineholm (Trafikverkets projekt ”Väg 55/56, Östra Förbifarten Katrineholm”) .
Vägsträckan är ca 20 km. Det är en mötesfri landsväg som består av ca 30 procent omkörningssträckor.
Projektering och produktion drivdes med utökad samverkan mellan entreprenör och beställare som var Skanska och Trafikverket. Målet var "mer väg för pengarna" och projektet genomfördes för en lägre kostnad och kortare tidsperiod än planerat.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

När projektet startades var ambitionen att skapa ett projekt där beställare, konsult och
entreprenör skulle arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål: ”Mer väg för pengarna". Utifrån arbetsplanen som underlag skulle projektering och byggande genomföras i ett
trepartsförhållande, där beställaren tillsammans med konsult och entreprenör tog fram
bygghandling och därefter genomfördes produktionen av entreprenören i samverkan
med beställare och konsult. Att arbeta i samverkan har inneburit att fokus efter kontraktstecknandet har förskjutits från diskussioner om vad som ingår och vad som bör tilläggsbeställas, till vad som med gemensamma insatser kan ge ömsesidiga vinster.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Trafikverket och Skanska tecknade 2010 ett entreprenadkontrakt för projektet. Upphandlingen avsåg en utförandeentreprenad i långtgående samverkan med
konstruktionsansvar för broarna. Anbudsgivarna skulle sätta sitt pris utifrån
funktionskrav istället för en mängdförteckning. Ersättningsformen var löpande räkning
med incitament utifrån ett riktpris. Antaget anbud skedde i full konkurrens och gav
riktpriset, det vill säga, ett avancerat utvecklingsprojekt som ställde stora krav både
beställare, anbudsgivare och den kontrakterade entreprenören.
Arbetena slutfördes under september 2012. Den nya vägsträckan invigdes 2,5 månader före slutdatum enligt kontraktet.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

De viktigaste erfarenheterna med projektet har varit:

- Produktionen har genomförts till en lägre kostnad än den upphandlade.
- Produktionen har genomförts på kortare tid än vad som angavs i kontraktet.
- Tidsglappet för upphandling mellan färdig bygghandling och kontrakterad entreprenör har eliminerats.
- Kvalitets- och kostnadseffektiva lösningar har tagits fram.
- De olika kompetenserna har arbetat tillsammans med gemensam målbild.
- Mindre energi har gått åt för att lösa och diskutera tvister och kontraktsfrågor.
- Samverkanskonceptet har premierat kompetens hos alla parter och kompetensen har spridits mellan parterna.
- Alla parter har haft möjlighet att påverka framdriften.

Utifrån de erfarenheter som projektet har gett så ser man att utökad samverkan kan vara ett koncept som starkt bidrar till en effektivisering inom anläggningsbranschen. Det medverkar till långsiktiga relationer och förstärker långsiktig utveckling av aktörernas verksamhet.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.