Exempelbanken
VGU Tätort - Omgestaltning av Östra Mårtensgatan, Lund

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140624M3813
Kommun: Lund
Väg nr./Gatunamn: Östra Mårtensgatan
År: 2006
Kontaktpersoner: Veronica Haagen
Dokument Gestaltningsförslag för Östra Mårtensgatan och Mårtenstorget
Länkar Lunds kommun
Övrig information

Östra Mårtensgatan kan ses som den naturliga entrén till Lund när man kommer från öster. Längst Östra Mårtensgatan och kring Mårtenstorget finns flera butiker och restauranger som lockar många besökare. Gatan var dock tidigare nedgången, sliten och hade dålig framkomlighet, vilket minskade attraktionskraften. Gatans funktion som entré från öster, den nära kopplingen till befintliga, attraktiva stråk, stadsrum och målpunkter gav goda förutsättningar till att öka områdets attraktionskraft och förbättra affärslägena vid omgestaltningen. Övriga positiva aspekter med området är vackra och karaktärsfulla byggnader, småskalig bebyggelse och smala gator. Målet med omgestaltningen av Östra Mårtensgatan var att göra gatan mer attraktiv, lättillgänglig samt prioritera gång- och cykeltrafik framför bil. Omgestaltningen syftade dessutom till stärka den östra delen av Lund.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Tidigare var gatan sliten med trasig och lappad beläggning. Flera fastigheter längs gatan var nergångna. Gaturummet var trångt och utrymmet för oskyddade trafikanter var litet. Det fanns även öppna dagvattenstråk, skyltar och nivåskillnader som försämra

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Det övergripande målet har varit att skapa ett mer attraktivt och lättilgängligt gaturum. Man har velat skapa ett sammanhängande, upphöjt stråk från stadsporten i öster till centrala Lund. Det som konkret har utförts är att gatan höjts till nivå med tro

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Gatan upplevs som tryggare och trevligare än tidigare. Utrustning som belysning, bänkar och cykelställ upplevs som enhetlig och sammanhängande med den som finns i angränsande områden. Tillgängligheten för exemeplvis synskadade har dock upplevts som proble

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.