Exempelbanken
VGU Tätort - Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder för mindre tätorter


ID-nummer: 180405-3909
Kommun:
Väg nr./Gatunamn:
År: 2018
Kontaktpersoner: Åke Löfqvist
Dokument Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder för mindre tätorter
Övrig information

Rapporten Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder – några exempel för mindre
tätorter är tänkt att ge ett antal exempel på fysiska och temporära trafiksäkerhetshöjande
åtgärder inför turistsäsongen 2018, till dem som planerar åtgärder för turistorter.
Statliga vägar som går genom mindre tätorter ska fylla många olika transportbehov och
samtidigt vara säkra och underlätta tillgängligheten för boende. I tätorter med många
turister ökar utmaningen när vägen på sommaren både ska bli en del i en attraktiv
upplevelse för besökare och ge ökad trafiksäkerhet för ett större antal personer som går och cyklar. Trafikverket Region Väst får återkommande kundsynpunkter från turistorterna och kommunerna, och de uttrycker behov som är varierande och svåra att tillgodose.

De exempel på temporära trafiksäkerhetsåtgärder som beskrivs i rapporten fokuserar på
oskyddade trafikanters tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Eftersom turistorterna
samtidigt vill behålla sin attraktivitet för turister, är det viktigt att anpassa designen och
storleken på åtgärderna. Exemplen kan öppna upp för nytänkande utöver nuvarande
regelverk och skapa en trygg framkomlighet med bättre förutsättningar för turistorterna att utvecklas genom en sommarmöblering i trafikrummet. Förhoppningen är att
exempelsamlingen kan fungera som underlag vid samråd mellan kommuner och
Trafikverket om några av de åtgärder som är smidiga, kostnadseffektiva och enkla att
korrigera och på så sätt göra att man vågar pröva sig fram i vad som ger bäst effekt och nytta för pengarna.

De temporära åtgärderna ska
- underlätta för säker gång-, cykel- och kollektivtrafik.
- möjliggöra och inte hindra varudistribution, sophantering eller annan nödvändig trafik.
- vara temporära och mobila, och snabbt, enkelt och utan stora kostnader kunna användas i
samhällen där besöksnäringen medför ökade trafikflöden sommartid.

Rapportens exempel på åtgärder presenteras med bilder, tekniska beskrivningar,
dokumenterad erfarenhet, förväntade effekter, behov av kompletterande åtgärder, krav,
rekommendationer samt uppskattad kostnad och uppgifter om var man kan beställa
produkterna.

Avslutningsvis ges rekommendationer med vad som behöver göras inför beslut och
anläggning av åtgärderna, såsom att analysera vilka behov som uppstår under
turistperioden utifrån kategorier och olika typer av trafiksituationer. Det kan ofta behövas
en kombination av lösningar med både fysiska åtgärder och informationsåtgärder som
skyltning, för att ge en mer attraktiv och säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Några
reflektioner från åtgärdsplanerare om hur temporära åtgärder använts och fungerat på två
orter, kan också ge vägledning i hur man kan tillämpa åtgärderna.
Vi hoppas att de temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som föreslås i denna rapport
förbättrar förutsättningarna för arbetet med att höja trafiksäkerheten i turistorterna.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Syftet med rapporten är att sammanställa och sprida exempel på fysiska och temporära
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som väghållaren kan beställa. Eftersom turistorterna är
beroende av turismen, är det viktigt att anpassa designen och skalan på åtgärderna, så att
miljöerna upplevs som attraktiva för besökarna. Åtgärderna ska
- underlätta för säker gång-, cykel- och kollektivtrafik.
- möjliggöra och inte hindra varudistribution, sophantering eller annan nödvändig
trafik.
- vara temporära och mobila och snabbt, enkelt och utan stora kostnader kunna
användas i samhällen där besöksnäringen medför ökade trafikflöden sommartid.
Denna exempelsamling av åtgärder ska möjliggöra höjd trafiksäkerhet under en avgränsad
period i turistorterna, men åtgärderna kan också vara användbara för att leda om trafik
stadsmiljöer och vid event.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.