Exempelbanken
VGU Tätort - Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder för mindre tätorter

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 180405-3909
Väg nr./Gatunamn:
År: 2018
Kontaktpersoner: Åke Löfqvist
Dokument Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder för mindre tätorter
Övrig information

Rapporten Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder – några exempel för mindre tätorter är tänkt att ge ett antal exempel på fysiska och temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder inför turistsäsongen 2018, till dem som planerar åtgärder för turistorter. Statliga vägar som går genom mindre tätorter ska fylla många olika transportbehov och samtidigt vara säkra och underlätta tillgängligheten för boende. I tätorter med många turister ökar utmaningen när vägen på sommaren både ska bli en del i en attraktiv upplevelse för besökare och ge ökad trafiksäkerhet för ett större antal personer som går och cyklar. Trafikverket Region Väst får återkommande kundsynpunkter från turistorterna och kommunerna, och de uttrycker behov som är varierande och svåra att tillgodose. De exempel på temporära trafiksäkerhetsåtgärder som beskrivs i rapporten fokuserar på oskyddade trafikanters tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Eftersom turistorterna samtidigt vill behålla sin attraktivitet för turister, är det viktigt att anpassa designen och storleken på åtgärderna. Exemplen kan öppna upp för nytänkande utöver nuvarande regelverk och skapa en trygg framkomlighet med bättre förutsättningar för turistorterna att utvecklas genom en sommarmöblering i trafikrummet. Förhoppningen är att exempelsamlingen kan fungera som underlag vid samråd mellan kommuner och Trafikverket om några av de åtgärder som är smidiga, kostnadseffektiva och enkla att korrigera och på så sätt göra att man vågar pröva sig fram i vad som ger bäst effekt och nytta för pengarna. De temporära åtgärderna ska - underlätta för säker gång-, cykel- och kollektivtrafik. - möjliggöra och inte hindra varudistribution, sophantering eller annan nödvändig trafik. - vara temporära och mobila, och snabbt, enkelt och utan stora kostnader kunna användas i samhällen där besöksnäringen medför ökade trafikflöden sommartid. Rapportens exempel på åtgärder presenteras med bilder, tekniska beskrivningar, dokumenterad erfarenhet, förväntade effekter, behov av kompletterande åtgärder, krav, rekommendationer samt uppskattad kostnad och uppgifter om var man kan beställa produkterna. Avslutningsvis ges rekommendationer med vad som behöver göras inför beslut och anläggning av åtgärderna, såsom att analysera vilka behov som uppstår under turistperioden utifrån kategorier och olika typer av trafiksituationer. Det kan ofta behövas en kombination av lösningar med både fysiska åtgärder och informationsåtgärder som skyltning, för att ge en mer attraktiv och säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Några reflektioner från åtgärdsplanerare om hur temporära åtgärder använts och fungerat på två orter, kan också ge vägledning i hur man kan tillämpa åtgärderna. Vi hoppas att de temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som föreslås i denna rapport förbättrar förutsättningarna för arbetet med att höja trafiksäkerheten i turistorterna.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Syftet med rapporten är att sammanställa och sprida exempel på fysiska och temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder som väghållaren kan beställa. Eftersom turistorterna är beroende av turismen, är det viktigt att anpassa designen och skalan på åtgärd

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.