Exempelbanken
MKB - MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Västra länken Umeå)


Kommentarer

Alternativhanteringen är bra och ändamålsenlig. Alla väsentliga delar av alternativredovisningen finns med - val av lokalisering, valt alternativ, tidigare utredda alternativ, nollalternativ och motiv till valt alternativ. Den senare är tydlig och objektiv och redovisar både för- och nackdelar. I byggskedet är både aktiviteter och åtgärder väl beskrivna. Det är dock tveksamt att nollalternativet avfärdats då det utgör ett jämförelsealternativ och inte ett handelsalternativ.

Ingress

Trafikverket driver sedan en tid tillbaka Umeåprojektet som består av anläggande av en ringled runt Umeå stad. Den Västra länken i ringleden utgörs av en ny väg mellan Röbäck och Klockarbäcken samt en ny bro över Umeälven vid Killingholmen, bro 846, vilken omfattas av tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. I denna miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande bilagor har miljöbedömningen ägnat fokus på miljöeffekter baserade på det av Trafikverket antagna broalternativet med 4-spann.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.