Exempelbanken
MKB - Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda


Kommentarer

Exemplet utgörs av hantering och redovisning av projektmål i MKB:n. Aktuellt exempel visar hur man på ett strategiskt sätt kan arbeta med samt redovisa och följa upp projektmål (med avseende på miljö) i ett väg- eller järnvägsprojekt. I avsnitt ”Projektmål för vägplan E20 Bälinge-Vårgårda” (s. 13) redogör man för hur projektmålen har genererats samt vilka de är. I avsnitt 9.3 Överrensstämmelse med projektmål (s. 110-111) redovisas på ett systematiskt och tydligt sätt hur väl projektet bidrar till uppsatta projektmål. Att redovisa och bedöma måluppfyllelsen av projektmål är ändamålsenligt och stämmer väl överens med Trafikverkets handbok ”Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar” (publ. 2011:090) samt rapporten ”Planläggning av vägar och järnvägar” (version 1.0). Det är sammantaget ett bra exempel på att projektmålen ska utgå från miljöförutsättningarna, vara framåtsyftande samt även bidra till att förstärka värden.

Ingress

Väg E20 är av riksintresse för kommunikation och har en nationell, regional och lokal funktion. Den är en viktig del av det nationella stamvägnätet. Nuvarande väg E20 har brister som är knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Ett parallellt vägnät för gående, cyklister och lokal trafik saknas. En vägutredning har upprättats och i denna beslutades att upprätta arbetsplan för alternativet Skogskorridoren via Gisslatorp. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriver de konsekvenser som uppstår vid detta alternativ, en utbyggnad av ny E20 mellan Bälinge och Vårgårda, en sträcka på cirka 15 kilometer. Vägobjektet ligger i Alingsås och Vårgårda kommuner i Västra Götalands län.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.