Exempelbanken
MKB - Väg 56, Hedesunda - Valbo/Gävle vägplan inkl. MKB, samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ


Kommentarer

Exemplet utgörs av redovisningen av samlad bedömning (kap. 7.4 Samlad bedömning, s. 86-93), vilken i föreliggande fall görs enbart i tabellform. Upplägget underlättar för läsaren att få en samlad bild av de olika alternativens möjligheter till måluppfyllelse. Det är också enkelt att läsa sig till de avvägningar som ligger till grund för bedömning av den samlade konsekvensen för respektive aspekt i tabellerna. Den första tabellen ger en samlad bild av de alternativa lokaliseringarnas påverkan på projekt- och funktionsmål, medan den andra tabellen redogör för påverkan på hänsynsmål. På detta sätt ges en samlad bild av påverkan dels på miljöaspekterna enligt miljöbalken (ingår i hänsynsmålen), dels på det transportpolitiska målets två delmål om funktion och hänsyn. Den samlade bedömningen utgör således exempel på både samlad bedömning och på redovisning och hantering av projektmål och måluppfyllelse. Exempelbankens granskningsråd har inte tagit ställning till bedömningarna i matrisen.

Beskrivning

Väg 56 ”Räta linjen”, sträcker sig mellan Norrköping och Gävle och är av regeringen utsedd till nationell stamväg. Stamvägnätet omfattas av sådana vägar som fyller en utpräglad mångsidig funktion för landets ekonomi och välfärd. På stamvägarna går huvuddelen av landets långväga transporter. Väg 56 fyller även en viktig funktion som komplement till E4 via Stockholm, som är hårt belastad och som är fyra mil längre än väg 56 på sträckan mellan Norrköping och Gävle. Även på regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och möjliggör bland annat arbetspendling och turism. Nuvarande väg 56 på aktuell sträcka mellan Hedesunda och Valbo, uppfyller inte de krav som ställs i förhållande till vägens funktioner, gällande god standard för trafiksäkerhet och framkomlighet. Projektmålet är att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på väg 56 mellan Hedesunda och Gävle. Detta uppnås genom att höja vägstandarden till mötesfri väg med växelvis 2+1 körfält och hastighetsstandard 100 km/h på så långa sträckor som möjligt.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.