Exempelbanken
MKB - Översiktlig design och systemlösning, höghastighetsbana, delen Jönköping - Malmö, Tekniskt PM Landskap


Kommentarer

Exemplet utgörs av vissa avsnitt i Tekniskt PM Landskap som visar resultat från olika steg i en landskapskaraktärsanalys i tidigt planeringsskede (åtgärdsval). Analysen, som är på en övergripande regional nivå, utgår från ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” som tagits fram av Trafikverket under 2015. Analysen ger en god överblick över de landskapstyper som förekommer inom området, i en skala som är anpassad till det tidiga skedet. Landskapstyperna presenteras tydligt och konsekvent med foto, illustrerad sektion samt en faktaruta med nyckelfaktorer. Beskrivningen ges från flera perspektiv - såsom visuellt, geologiskt och kulturhistoriskt - och skapar därigenom en förståelse för varför landskapet ser ut som det gör. I kap 6.3 – 6.9 beskrivs känslighet och potential kopplat till de nyckelfaktorer som identifierats för landskapstyperna.

Beskrivning

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för höghastighetsjärnväg Stockholm -Göteborg och Stockholm-Malmö. Sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö utgör delar av detta och är i ett tidigt utredningsskede, dessa utredningar kommer att redovisas som så kallade Åtgärdsvalsstudier. Som en första del av utredningsarbetet för delen Jönköping-Malmö har en översiktlig principstudie genomförts för att beskriva tänkbara och relevanta systemlösningar. Studien ska utgöra underlag för det fortsatta utredningsarbetet. I huvudrapporten redovisas funktioner och krav som den nya järnvägen skall uppfylla. Dessa är kopplade till styrande dokument som finns för höghastighetsjärnväg, landskapsknutna förutsättningar och relevanta miljöaspekter. Tekniskt PM Landskap utgör ett av flera underlag till rapporten ”Översiktlig design och systemlösning”. Tekniskt PM Landskap utgör ett landskapsunderlag i ett inledande skede av ÅVS och kommer att följas av en mer utvecklad landskapskaraktärsanalys i den färdiga ÅVS:en. Syftet med en landskapskaraktärsanalys i detta skede är att den ska fungera som ett planeringsunderlag och skapa förståelse för landskapets känslighet och potential. Med landskapets förutsättningar som grund ska strategier kunna formuleras för hur järnvägen ska härbärgeras på ett bra sätt.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.